Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622330   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt


STATUT
Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości
„WARECKA”ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA”” i jest stowarzyszeniem zrzeszającym licencjonowanych zarządców nieruchomości, o których mowa w art. 184 ust. 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.) oraz inne osoby zajmujące się gospodarką nieruchomościami.
 2. Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA”, zwane dalej w treści niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów ustawy, z dn. 7.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.
 2. Działalność zagraniczna Stowarzyszenia nie może naruszać przepisów prawa obowiązującego w krajach, na obszarach, których Stowarzyszenie prowadzi działalność.
§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji lub związków (federacji) o pokrewnym profilu działania.

§ 5
 1. Stowarzyszenie używa skróconej nazwy SZN „WARECKA”.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA”” oraz innych pieczęci, znaków i wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może ustalić własne godło, odznakę organizacyjną, odznaki honorowe i legitymacje członkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Może jednak, do prowadzenia swoich spraw, zatrudniać pracowników.
 2. Do prowadzenia spraw administracyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia. Biurem kieruje Dyrektor Biura Stowarzyszenia.
 3. Biuro Stowarzyszenia prowadzi księgowość stowarzyszenia samodzielnie lub przy pomocy wyspecjalizowanej firmy.
§7
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§ 8

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:
 1. Promocja członków Stowarzyszenia w zakresie ich działalności zawodowej związanej z gospodarką nieruchomościami.
 2. Ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu zarządcy nieruchomości.
 3. Inicjowanie, prowadzenie i popieranie działań w zakresie integracji środowiska zarządców nieruchomości oraz upowszechniania zasad etyki zawodowej.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk zawodowych związanych z gospodarką nieruchomościami.
 5. Kształcenie i doskonalenie systemu kształcenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarządców nieruchomości.
 6. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej oraz wszelkimi instytucjami i organizacjami, na forum krajowym i międzynarodowym.
 7. Działanie na rzecz rozwoju zawodu zarządcy nieruchomości.
 8. Tworzenie warunków dla powstania samorządu zawodowego licencjonowanych zarządców nieruchomości.
 9. Kształtowanie wizerunku zarządcy w opinii społecznej jako profesjonalisty.
 10. Pełnienie roli forum wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.
§ 9

Stowarzyszenie osiąga swoje cele w szczególności przez:
 1. Organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, wystaw, itp.
 2. Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego rynku nieruchomości.
 3. Prowadzenie i promowanie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń stowarzyszeń zawodowych innych krajów, opracowań własnych i innych.
 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych wśród członków Stowarzyszenia oraz organizowanie kursów i szkoleń.
 5. Współpracę z zagranicznymi organizacjami zawodowymi zajmującymi się gospodarką nieruchomościami.
 6. Opiniowanie projektów przepisów prawa, a w szczególności dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami.
 7. Występowanie, za pośrednictwem właściwego centralnego organu administracji rządowej, z inicjatywą legislacyjną w zakresie opracowania lub zmiany przepisów wskazanych w punkcie 6.
 8. Aktywny udział w opracowywaniu i aktualizacji standardów zawodowych zarządców nieruchomości.
 9. Prezentowanie wobec społeczeństwa, instytucji i organizacji, a także wobec organów administracji publicznej, opinii członków Stowarzyszenia na temat rynku nieruchomości, unormowań prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz o roli i zadaniach zarządców nieruchomości w systemie gospodarki rynkowej.
 10. Udzielanie rekomendacji krajowym i zagranicznym specjalistycznym pozycjom wydawniczym z dziedziny rynku nieruchomości.
 11. Promowanie działalności wyróżniających się członków Stowarzyszenia, specjalizujących się w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami oraz szkoleniach w tym zakresie.
 12. Tworzenie, do wewnętrznego użytku członków Stowarzyszenia, bazy danych nt. nieruchomości oferowanych do przejęcia do zarządzania.
 13. Ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do specjalistycznych przepisów prawa oraz literatury fachowej.
 14. Podejmowanie innych działań wspólnych w interesie członków Stowarzyszenia.
 15. Propagowanie wiedzy i prowadzenie działalności promocyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu informacji w tym Internetu ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia strony internetowej stowarzyszenia.
 16. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk zawodowych dla kandydatów na licencjonowanych zarządców nieruchomości.
 17. Organizowanie, w przypadku zawarcia porozumienia z właściwym centralnym organem administracji rządowej, postępowania kwalifikacyjnego na uzyskanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości.
 18. Kontrolę, w przypadku zawarcia porozumienia z właściwym centralnym organem administracji rządowej, wywiązywania się licencjonowanych zarządców nieruchomości z ustawowego obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 19. Propagowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad etyki zawodowej i standardów zawodowych oraz kontrola ich przestrzegania.
 20. Opiniowanie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków założycieli,
  2. członków zwyczajnych,
  3. członków honorowych,
  4. członków wspierających
  5. członków-kandydatów na członków zwyczajnych
§ 11
 1. Członkiem Stowarzyszenia - z zastrzeżeniem ust.2-6 - może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, wykonująca działalność zawodową, naukową, szkoleniową lub publicystyczną w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania i administrowania nieruchomościami, która zadeklaruje wolę przynależności do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Osoby fizyczne nieposiadające licencji zawodowej Zarządcy nieruchomości są przyjmowane do Stowarzyszenia na prawach Członków-kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową Zarządcy. Powyższy wymóg nie dotyczy tych osób, które w dniu wejścia w życie niniejszego statutu miały status Członka Zwyczajnego.
 4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem założycielem jest osoba, która w dniu zebrania założycielskiego zadeklarowała chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i fakt ten potwierdziła swoim podpisem na liście członków założycieli. Członek założyciel jest jednocześnie Członkiem honorowym Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i przedsiębiorcy, którzy działają lub są w inny sposób zainteresowane działalnością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.
§ 12

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 5 in fine statutu nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich i posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§14

Status członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego

§ 15

Członek wspierający może bez prawa głosu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a także brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, wnosić wnioski i postulaty do władz stowarzyszenia, korzystać z urządzeń Stowarzyszenia w granicach ustalonych regulaminami.

§16
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. Uczestniczyć w działalności statutowej Stowarzyszenia.
  2. Wybierać, na zasadach określonych w niniejszym statucie, skład osobowy organów Stowarzyszenia.
  3. Być wybieranym, na zasadach określonych w niniejszym statucie, do składu osobowego organów Stowarzyszenia oraz komisji i zespołów specjalistycznych.
  4. Uczestniczyć z prawem głosu w zebraniach członków Stowarzyszenia i Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
  5. Korzystać z urządzeń, świadczeń, szkoleń, informacji, usług i pomocy Stowarzyszenia, w granicach określonych niniejszym statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia.
  6. Nosić odznaki Stowarzyszenia.
  7. Zamieszczać na wizytówce i w materiałach promocyjnych (foldery reklamowe, strony internetowe, etc.) napisu: „Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „WARECKA””.
  8. Każdy Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo żądać utajnienia obrad, przy czym decyzja podjęta w tej sprawie w drodze głosowania jawnego upoważnia prowadzącego obrady do wyproszenia gości i pełnomocników z sali.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. Ścisłego przestrzegania statutu, opracowanych na jego podstawie regulaminów, oraz wykonywania uchwał organów Stowarzyszenia.
  2. Aktywnego współdziałania w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  3. Ścisłego przestrzegania przepisów prawa w zakresie zarządzania nieruchomościami, standardów zawodowych zarządców nieruchomości oraz zasad etyki zawodowej.
  4. Regularnego uiszczania składek członkowskich oraz innych opłat wprowadzonych na podstawie uchwał organów Stowarzyszenia.
  5. Czynnego uczestnictwa i zachowania koleżeńskiej postawy w życiu wewnętrznym stowarzyszenia.
  6. Aktywnego współdziałania w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  7. Ścisłego przestrzegania przepisów prawa w zakresie zarządzania nieruchomościami, standardów zawodowych zarządców nieruchomości oraz zasad etyki zawodowej.
  8. Czynnego uczestnictwa i zachowania koleżeńskiej postawy w życiu wewnętrznym Stowarzyszenia
§17

Członek - kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia ma pełne prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego z wyłączeniem: biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
 1. Na skutek wystąpienia członka ze Stowarzyszenia w drodze pisemnej rezygnacji złożonej na ręce członka Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Na skutek śmierci osoby fizycznej lub wykreślenia osoby prawnej lub przedsiębiorcy z właściwego rejestru.
 3. Na skutek podjęcia przez Zarząd decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 4. Ustanie członkostwa, w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, może nastąpić, jeżeli:
  1. Członek Stowarzyszenia nie przestrzega postanowień Statutu. Decyzja w tej sprawie może być podjęta dopiero po bezskutecznym wezwaniu Członka do przestrzegania postanowień Statutu i decyzji władz Stowarzyszenia,
  2. Członek Stowarzyszenia nie wywiązuje się przez okres kolejnych sześciu miesięcy z obowiązku określonego w § 16 ust. II pkt 4 Statutu,
  3. Z wnioskiem o podjęcie decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia wystąpi Komisja Etyki Zawodowej.
 5. Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu, o której mowa w § 18 ust.3 statutu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o jej treści, do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia


§19
 1. Stałymi Organami Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 46 pkt 1, są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
  2. Zarząd Stowarzyszenia.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Komisja Etyki Zawodowej.
 2. Zarząd może powoływać i odwoływać doraźnie Komisję Prawną oraz inne komisje doraźne.
§20
 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może postanowić o jawności wyborów.
 2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Etyki Zawodowej przed upływem kadencji do składu tych organów można dokooptować nowe osoby, które pełnią te funkcje do końca kadencji. Dokooptowanie następuje odpowiednio na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, uchwały Komisji Rewizyjnej lub uchwały Komisji Etyki Zawodowej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub głos Prezesa Zarządu. Liczba dokooptowanych osób w toku kadencji nie może przekroczyć w Zarządzie Stowarzyszenia 1/3, a w Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej 2/5 całego statutowego składu osobowego tych organów.
 3. W przypadku konieczności zmiany więcej niż 1/3 składu Zarządu Stowarzyszenia, więcej niż 2/5 składu Komisji Rewizyjnej lub Komisji Etyki Zawodowej w czasie między Rocznymi Walnymi Zgromadzeniami Stowarzyszenia zwołuje się w trybie pilnym Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu lub zmiany odpowiednio Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Etyki Zawodowej.
 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 osób.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 osób.
 6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub głos Prezesa Zarządu.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw, co do których statut stanowi inaczej.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego.
 9. Kadencja, skład i przedmiot działania - powoływanych doraźnie przez Zarząd Stowarzyszenia - Komisji Prawnej i innych Komisji doraźnych, określane są każdorazowo w akcie powołania.
 10. Zarząd Stowarzyszenia i jego Członkowie podlegają corocznej ocenie Stowarzyszenia. Oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia i ich poszczególnych członków dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na podstawie rocznych sprawozdań Zarządu i rocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 11. Akceptacją dotychczasowych działań jest udzielenie indywidualnego absolutorium w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 12. Nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Stowarzyszenia pozbawia tę osobę na przyszłość prawa pełnienia funkcji w Zarządzie i innych organach Stowarzyszenia.
 13. Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjnej i Komisja Etyki Zawodowej działają na podstawie regulaminów zatwierdzanych w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 14. Biuro Stowarzyszenia i Komisja Prawna oraz inne komisje doraźne Zawodowej działają na podstawie regulaminów zatwierdzanych w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
§21

KOMISJA REWIZYJNA
 1. Komisja Rewizyjna liczy pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Członkowie Komisji wybierają spośród swego grona Przewodniczącego. Ukonstytuowanie Komisji następuje na pierwszym jej posiedzeniu po wyborach, jednak nie później niż po upływie 14 dni od daty wyborów.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia, celem zatwierdzenia, na forum Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Rewizyjna kontroluje - co najmniej raz na rok - całokształt działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem gospodarności i zgodności z przepisami oraz składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia roczne sprawozdanie ze swej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami z kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 22

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ
 1. Komisja Etyki Zawodowej jest sądem koleżeńskim Stowarzyszenia.
 2. Komisja Etyki Zawodowej czuwa nad przestrzeganiem etyki zawodu zarządcy przez Członków zwyczajnych i Członków Kandydatów na Członków zwyczajnych, sporządza projekt Zasad Etyki Zawodu Zarządcy, które po pisemnym zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, obowiązują Członków zwyczajnych i Członków Kandydatów na Członków zwyczajnych.
 3. Komisja Etyki Zawodowej liczy pięciu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Ukonstytuowanie się Komisji następuje na jej pierwszym posiedzeniu, jednak nie później niż po upływie 14 dni od daty jej powołania.
 4. Do właściwości Komisji Etyki Zawodowej należy:
  1. Rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia statutu przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. Rozpatrywanie spraw dotyczących sporów pomiędzy członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
  3. Badanie skarg dotyczących naruszenia przepisów prawa, standardów zawodowych oraz zasad etyki zawodowej przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  4. Wykonywanie innych zadań wymienionych w regulaminie działania Komisji.
  5. Kierowanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków wynikających z rozpatrzonych spraw.
  6. Przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej przedstawia, celem zatwierdzenia przez Zarząd, projekt regulaminu działania Komisji.
   Komisja Etyki Zawodowej przystępuje do wykonywania czynności na żądanie władz Stowarzyszenia.
§ 23

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku w kwietniu.
 4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w wyżej wskazanym terminie Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, zwołuje je w maju tego roku Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 5. Od czerwca tego roku prawo zwołania Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przysługuje każdemu Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pod warunkiem niedopełnienia tego obowiązku w danym roku przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany niezwłocznie, to jest w czasie 30 dni od wpływu odpowiedniego pisemnego wniosku do Biura Stowarzyszenia, zawierającego proponowany porządek obrad, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 20% ogółu Członków Stowarzyszenia, jeśli ten wniosek zawiera podpisy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Nie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w oznaczonym wyżej terminie przenosi ten obowiązek na Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, a nie wykonanie go w czasie kolejnych 30 dni upoważnia Wnioskodawców do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia we własnym zakresie.
 8. Zarząd Stowarzyszenia może również zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w każdym czasie z własnej inicjatywy.
 9. W informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy podać jego termin, miejsce i porządek obrad. Pisemne powiadomienie w tej sprawie winno być rozesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed terminem z zastrzeżeniem postanowień ustępu 13.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może obradować tylko nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
 11. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo przedstawienia opinii w sprawach będących przedmiotem obrad.
 12. Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia odbywają się w Warszawie i są władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 13. W przypadku braku wyżej wskazanego quorum w pierwszym terminie zgromadzenie, Zgromadzenie Członków może odbyć się w drugim terminie, wskazanym wcześniej przez Zarząd w pisemnym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Fakt odbycia zgromadzenia w tym trybie należy zaznaczyć w protokole.
KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Członków Komisji Etyki Zawodowej.
 5. Uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej.
 6. Uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia, opracowanych i wnioskowanych przez Zarząd.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 8. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Uchwalanie upoważnienia dla Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości służących potrzebom Stowarzyszenia.
 11. Ustalenie najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd Stowarzyszenia.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na członkostwo Stowarzyszenia w organizacji lub związku (federacji) o których mowa w § 4 statutu.
 14. Ustanawianie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
§ 24

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym. Stanowią go: Prezes Stowarzyszenia oraz dwaj Wiceprezesi Stowarzyszenia.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia te zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego Wiceprezes.
 3. Powiadomienie o zwołaniu Zebrania Zarządu winno zawierać: miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad oraz ich porządek dzienny. Posiedzenia te są protokołowane.
 4. Prezes Stowarzyszenia może zapraszać na posiedzenia Zarządu członków Stowarzyszenia, w tym w szczególności Przewodniczącego lub Członków Komisji Rewizyjnej. Osoby zaproszone uczestniczą w zebraniach z głosem doradczym.
§ 25

Do właściwości Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 5. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na forum Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 6. Opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia i projektów rocznych planów działania, celem przedstawienia na forum Walnego Zgromadzenia.
 7. Opracowanie projektu regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Powoływanie składów osobowych i zatwierdzanie regulaminów działania Biura Stowarzyszenia oraz Komisji Prawnej i innych komisji doraźnych z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Komisji Etyki Zawodowej.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia ze wskazaniem rodzaju członkostwa lub podejmowanie decyzji w sprawie zmiany rodzaju członkostwa w Stowarzyszeniu, a także podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 10. Nadawanie statusu Członka wspierającego.
 11. Kierowanie spraw do odpowiednich komisji i zespołów.
 12. Prowadzenie innych spraw zleconych na podstawie niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia


§ 26
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  1. Wpisowe i składki członkowskie,
  2. Dochody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,
  3. Zapisy, darowizny, spadki, subwencje i dotacje,
  4. Składki i zbiórki publiczne organizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Wpływy z działalności gospodarczej.
 2. Majątek i środki Stowarzyszenia wykorzystywane są wyłącznie na cele statutowe.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swoich obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu kosztów własnych (np. przejazdów) związanych z wykonywaniem decyzji Zarządu (lub innych organów Stowarzyszenia) oraz wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem, a także członków będących ekspertami, wykładowcami i doradcami działającymi na zlecenie Stowarzyszenia.
§ 27

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VI

Reprezentacja


§ 28

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia są uprawnieni:
 1. Prezes i Wiceprezes działający łącznie.
 2. Dwaj Wiceprezesi działający łącznie.


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia ogólne


§ 29

Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi.

§ 30

Stowarzyszenie ma prawo przystąpienia do innych Stowarzyszeń, Związków i Federacji związanych w swojej działalności statutowej z tematyką nieruchomości. W sprawach wynikających z tytułu członkostwa Stowarzyszenie podlega wówczas obowiązującym w tych organizacjach statutom jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa polskiego i niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§31
 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu następuje zwykłą większością głosów osób obecnych, uprawnionych do głosowania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia następuje większością 2/3 głosów osób obecnych, uprawnionych do głosowania.
§ 32
 1. Wniosek w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia przedstawia Zarząd Stowarzyszenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może także zostać złożony przez 20% członków Stowarzyszenia. Wniosek taki powinien wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia, na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§ 33

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi zawierać:
 1. Decyzję o powołaniu Komisji Likwidacyjnej Stowarzyszenia,
 2. Dyspozycje dotyczące majątku Stowarzyszenia.
Majątek po zlikwidowanym Stowarzyszeniu przeznacza się na cele określone w uchwale likwidacyjnej.


ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe.


§ 34

Niniejszy statut uchwalony w dniu 19 lipca 2006r. Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „POLONIA” zastępuje dotychczasowy Statut Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „POLONIA” zarejestrowany w KRS Nr 151171.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.


Drukuj Do góry

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879