Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622318   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt
My członkowie stowarzyszeń sfederowanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości za pośrednictwem naszych przedstawicieli delegowanych
do Rady Krajowej Federacji, przyjmujemy poniższy Kodeks Etyki Zawodowej Zarządcy Nieruchomości i zobowiązujemy się przestrzegać zawartych w nim norm postępowania w działalności zawodowej.


KODEKS ETYKI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI


§ 1

Zarządcą nieruchomości w rozumieniu niniejszego dokumentu jest osoba wykonująca zawód zarządcy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Zasady etyki zawodowej zarządcy nieruchomości są zgodne z przyjętymi i uznanymi przez Rzeczpospolitą Polską systemami moralności oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3

Zarządca nieruchomości obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych.
§ 4

Zarządca nieruchomości przy wykonywania obowiązków zawodowych obowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w tym Kodeksie oraz do dbałości o słuszny interes zlecającego zarząd.

§ 5
 1. Zarządca nieruchomości obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogłoby zaszkodzić dobrej opinii w zawodzie zarządców nieruchomości.
 2. Postępowanie zarządcy nieruchomości, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych stanowi naruszenie norm etycznych.
§ 6

W celu profesjonalnej obsługi klienta zarządca nieruchomości obowiązany jest do stałego doskonalenia wiedzy
w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno - podatkowych, technicznych oraz standardów zawodowych zarządcy nieruchomości.

§ 7

Zarządca nieruchomości powinien wykonywać usługi według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością.

§ 8

Zarządcy nie mogą zatajać przed osobą, na której rzecz świadczą usługi istotnych i znanych im faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie mogą osoby takiej wprowadzić w błąd, co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§ 9
 1. Zarządcę obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko czego dowiedział się on w związku z wykonaniem zarządu, a co mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich oraz zlecającego.
 2. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim informacji, które w związku z wykonywanym zawodem uzyskał od zamawiającego.
 3. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na zarządcy nieruchomości także po ustaniu zarządzania nieruchomością, chyba że z obowiązku tego zwolniony został przez uprawniony organ.
§ 10

Zarządca nieruchomości pozostaje lojalny wobec interesów zamawiającego i nie angażuje się w żądne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami klienta.
§ 11

Zarządca nieruchomości nie jest związany żądaniami zamawiającego a także użytkownika, jeżeli pozostawałyby one w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.
§ 12

Stosunki między zarządcami winny opierać się na wzajemnej lojalności i koleżeństwie.
§ 13

1.Zarządca nieruchomości obowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę.
2.W szczególności jeżeli inny zarządca negocjuje wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością, nie wolno innemu zarządcy, który powziął o tym wiadomość oferować cenę niższą za te usługę.
3.Punkt 2 nie dotyczy ustalania wynagrodzenia zarządcy w drodze przetargu lub konkursu.

§ 14

Materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego, co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości lub w jakikolwiek sposób im szkodzić.

§ 15

Jeżeli nie koliduje to z interesami zlecających zarząd, zarządcy powinni udzielać sobie wzajemnej pomocy
w pracy zawodowej.
§ 16

Zarządca utrzymuje nieruchomość w należytym stanie sanitarno - porządkowym oraz technicznym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi wynikającymi z umowy zawartej ze zlecającym.
§ 17

Zarządca nieruchomości prowadzi wymagane prawem ewidencje księgowo - finansowe, odrębne dla każdej zarządzanej nieruchomości.
§ 18

Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest gromadzenie i staranne przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości.
§ 19

Zarządca nieruchomości obracając środkami pieniężnymi zamawiającego w szczególności:
 1. nie dopuszcza do przemieszania środków pieniężnych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi klientów,
 2. nie wykorzystuje pieniędzy jednego zamawiającego w celu przysporzenia korzyści innemu zamawiającemu,
 3. zabezpiecza środki finansowe klientów przed wszelkimi dającymi się przewidzieć niekorzystnymi sytuacjami.
 4. Środki pieniężne zamawiających zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych i postępuje z nimi zgodnie z pisemnym żądaniem zamawiającego i postanowieniami umowy.
§ 20

Umowy zawierane przez zarządców nieruchomości z klientami powinny być formułowane jasno i powinny zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z opisem obowiązków i odpowiedzialności zarządcy.

§ 21

Zarządcy nieruchomości nie wolno przyjmować od zainteresowanych, w związku z wykonywanymi czynnościami, jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych poza wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

§ 22

Zarządca nieruchomości winien wykazywać wysoką kulturę w kontaktach z użytkownikami, a także nie pozostawać obojętnym na ich problemy życiowe.

§ 23
 1. Zarządcy nieruchomości nie przestrzegający zasad etyki zawodowej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. O odpowiedzialności dyscyplinarnej orzeka Komisja Dyscyplinarna Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.
§ 24

Kodeks niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

Obowiązuje od dnia 14 października 1998 roku.

Drukuj Do góry

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879