Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622316   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt
Główne cele działalności Stowarzyszenia:
 1. promocja członków Stowarzyszenia w zakresie ich działalności zawodowej związanej z gospodarką nieruchomościami,
 2. ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu zarządcy nieruchomości,
 3. inicjowanie, prowadzenie i popieranie działań w zakresie integracji środowiska zarządców nieruchomości oraz upowszechniania zasad etyki zawodowej,
 4. doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarządców nieruchomości,
 5. reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej oraz wszelkimi instytucjami i organizacjami, na forum krajowym i międzynarodowym,
 6. działanie na rzecz rozwoju zawodu zarządcy nieruchomości,
 7. tworzenie warunków dla powstania samorządu zawodowego licencjonowanych zarządców nieruchomości,
 8. nawiązywanie kontaktów niezbędnych w funkcjonowaniu środowiska zawodowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej .
Stowarzyszenie osiąga swoje cele w szczególności poprzez :
 1. organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, wystaw, itp.,
 2. współdziałanie z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego rynku nieruchomości,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń stowarzyszeń zawodowych innych krajów, opracowań własnych i innych,
 4. prowadzenie wśród członków Stowarzyszenia działalności szkoleniowej w zakresie poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 5. współpracę z zagranicznymi organizacjami zawodowymi zajmującymi się gospodarką nieruchomościami,
 6. opiniowanie projektów przepisów prawa, a w szczególności dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami,
 7. występowanie, za pośrednictwem właściwego centralnego organu administracji rządowej, z inicjatywą legislacyjną w zakresie opracowania lub zmiany przepisów,
 8. aktywny udział w opracowywaniu i aktualizacji standardów zawodowych zarządców nieruchomości,
 9. prezentowanie wobec społeczeństwa, instytucji i organizacji, a także wobec organów administracji publicznej, opinii członków Stowarzyszenia nt. rynku nieruchomości, unormowań prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz o roli i zadaniach zarządców nieruchomości w systemie gospodarki rynkowej,
 10. udzielanie rekomendacji krajowym i zagranicznym specjalistycznym pozycjom wydawniczym z dziedziny rynku nieruchomości,
 11. promowanie działalności wyróżniających się członków Stowarzyszenia, specjalizujących się w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami oraz szkoleniach w tym zakresie,
 12. tworzenie, do wewnętrznego użytku członków Stowarzyszenia, bazy danych nt. nieruchomości oferowanych do przejęcia do zarządzania,
 13. ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do specjalistycznych przepisów prawa oraz literatury fachowej,
 14. nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk zawodowych dla kandydatów na licencjonowanych zarządców nieruchomości,
 15. organizowanie, w przypadku zawarcia porozumienia z właściwym centralnym organem administracji rządowej, postępowania kwalifikacyjnego na uzyskanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości,
 16. kontrolę, w przypadku zawarcia porozumienia z właściwym centralnym organem administracji rządowej, wywiązywania się licencjonowanych zarządców nieruchomości z ustawowego obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
 17. propagowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad etyki zawodowej oraz kontrola ich przestrzegania,
 18. opiniowanie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
 19. podejmowanie innych działań wspólnych w interesie członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie dąży do stałego umacniania prestiżu zawodu zarządcy nieruchomości wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe swoich członków. Wnikliwie analizując warunki prawne i organizacyjne w których jest ten zawód wykonywany, zmierza do ich poprawy i modyfikacji.

Gospodarka nieruchomościami w swojej różnorodności form wymaga precyzowania praw i obowiązków jej uczestników, czytelności i jednoznaczności przepisów tak, żeby każdy zarządca nieruchomości spółdzielczych, wspólnotowych, komercyjnych lub innych z pełną odpowiedzialnością podejmował decyzje w interesie właścicieli, zgodnie z zasadami etyki w warunkach gospodarki rynkowej.

Transformacja tej dziedziny gospodarki nadal trwa a dążeniem Stowarzyszenia jest udział w tworzeniu jasnych, precyzyjnych reguł dla wszystkich jej uczestników tak aby odpowiedzialność nieodłącznie związana była ze stosownym zakresem kompetencji i wiedzy.

Niezbędne jest stałe szkolenie zarządców , wypracowywanie nowych rozwiązań właściwych w perspektywie bliskiego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Chcielibyśmy korzystać ze sprawdzonych rozwiązań istniejących u naszych partnerów służąc jednocześnie znakomitą znajomością realiów działania na terenie Polski. Poprzez kontakty zawodowe możemy być pomocni w zakresie rozwijania działalności na terenie krajów sąsiedzkich.

Wspólne wypracowywanie najlepszych zasad i metod budować będzie warunki do stałego, obopólnie korzystnego działania.
Drukuj Do góry

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21



www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl




Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879