Ustawiczne doszkalanie
Konferencje
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
413433   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Na podstawie art. 197 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)     sposoby stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości;

 

2)     sposób dokumentowania spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości;

 

 

3)     kryteria oceny spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)     ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

 

2)     ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

 

 

3)     ministerstwie - należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra;

 

4) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami;

 

4)     organizacji zawodowej - należy przez to rozumieć stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń osób uprawnionych;

 

6) uczestniku kształcenia - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną biorącą udział w seminarium, szkoleniu lub kursie specjalistycznym w charakterze słuchacza.

 

Rozdział 2

Sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych

§ 3. 1. Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2, art. 181 ust. 2, art. 186 ust. 2 ustawy, odbywa się przez udział osoby uprawnionej w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości w zakresie uprawnień i licencji zawodowych posiadanych przez osobę uprawnioną oraz spełniających wymogi zawarte w art. 196 ust. 2 ustawy.

 

2. Seminarium nie może trwać krócej niż 4 godziny edukacyjne, szkolenie nie krócej niż 8 godzin edukacyjnych, a kurs specjalistyczny nie krócej niż 15 godzin edukacyjnych.

 

3. Organizatorem seminariów, szkoleń oraz kursów specjalistycznych, o których mowa w ust. 1, zwanym dalej "organizatorem kształcenia", może być w szczególności organizacja zawodowa.

 

 

 

 

Rozdział 3

Sposób dokumentowania spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych

§ 4. 1. Dokumentację przebiegu kształcenia stanowią:

1)     program seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego, w tym wymiar godzin poszczególnych części;

 

2) lista obecności uczestników kształcenia spełniająca wymogi określone w § 5 ust. 2 i 3;

 

2)     prowadzony w formie elektronicznej rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego.

 

2. Organizator kształcenia przechowuje dokumentację, o której mowa w ust. 1, przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano seminarium, szkolenie lub kurs specjalistyczny. Dokumentacja jest udostępniana na żądanie ministra.

 

§ 5. 1. Uczestnictwo w seminarium, szkoleniu lub kursie specjalistycznym jest dokumentowane przez wpis uczestnika kształcenia na listę obecności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, prowadzoną przez organizatora kształcenia dla każdego seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego.

 

2. Lista obecności zawiera:

1)     nazwę organizatora kształcenia, termin i formę kształcenia oraz tytuł szkolenia, seminarium lub kursu specjalistycznego;

 

2) imiona i nazwiska uczestników kształcenia wraz z numerem posiadanych przez nich uprawnień lub licencji zawodowych.

 

3. Na liście obecności każdy uczestnik kształcenia składa własnoręcznie czytelny podpis wraz z datą dokonania podpisu.

§ 6. 1. Dokumentem potwierdzającym stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych jest zaświadczenie o ukończeniu seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego wydane uczestnikom kształcenia przez organizatora kształcenia w terminie 14 dni od dnia zakończenia seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego. Wzór zaświadczenia określa załącznik do rozporządzenia.

 

2. Rejestr wydanych zaświadczeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, organizator kształcenia przesyła drogą elektroniczną do ministerstwa w terminie 14 dni od dnia zakończenia seminarium, szkolenia lub kursu specjalistycznego.

 

3. Rejestr wydanych zaświadczeń zawiera:

1) numer kolejny zaświadczenia;

2) numer programu, na podstawie którego zorganizowano kształcenie i który spełnia wymogi określone w art. 196 ust. 2 ustawy;

2)     dane określone w § 5 ust. 2.

 

§ 7. Osoba uprawniona przechowuje zaświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano seminarium, szkolenie lub kurs specjalistyczny.

 

Rozdział 4

Kryteria oceny spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych

§ 8. 1. Spełnienie przez osobę uprawnioną obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oceniane jest przez ministra w następujących po sobie okresach rozliczeniowych, z których każdy obejmuje jeden rok kalendarzowy. Za pierwszy okres rozliczeniowy uznaje się rok kalendarzowy następujący po roku kalendarzowym, w którym osoba uprawniona uzyskała uprawnienia lub licencję zawodową.

 

2. Spełnieniem obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych jest uczestnictwo osoby uprawnionej w okresie rozliczeniowym w co najmniej 24 godzinach edukacyjnych kształcenia w dowolnie wybranych formach, o których mowa w § 3 ust. 1.

 

3. Ocena spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych następuje na podstawie:

1) zaświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz

2) rejestru wydanych zaświadczeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, lub

3)     listy obecności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9. W terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ocena spełnienia obowiązku stałego doskonalenia zawodowego zakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia następuje na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 i Nr 249, poz. 1827, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314 oraz z 2007 r. Nr 250, poz. 1874), które utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189).

 

 


Drukuj Do góry

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879