OC dla zarządców - Oferta ubezpieczenia - Wniosek
Wzór pieczątki
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622303   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt

 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Wyłączenia z zakresu ubezpieczenia


1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód:

 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,

 2. wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go licencji zawodowej, a także w okresie zawieszenia licencji zawodowej, chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami przed pozbawieniem lub zawieszeniem licencji,

 3. polegających na zapłacie kar umownych,

 4. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.


Suma gwarancyjna i składka


 1. Suma gwarancyjna w zależności od wariantu ubezpieczenia w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi:


Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia

Składka od osoby w zł

50 000 EURO

700

300 000 zł

830

500 000 zł

1 350

1 000 000 zł

3 300

2 000 000 zł

7 200


Proponowane stawki dotyczą podmiotów/osób:

 • zrzeszonych w Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości „POLONIA” w Warszawie, składka dla pozostałych niezrzeszonych osób zgodnie z taryfą z zastosowaniem współczynnika korygującego 0.7.

 • w stosunku do których o w okresie ostatnich 3 lat nie zgłoszono żadnych roszczeń i szkód,

 • których przychód w ostatnim roku obrotowym nie przekracza 200 000 zł, w przypadku nowych podmiotów/osób planowany w okresie ubezpieczenia nie przekracza 200 000 zł,


 1. W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest:

  1. do zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone poszkodowanemu,

  2. zwrócić ubezpieczonemu, uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody,

  3. zwrócić ubezpieczonemu niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń.

5. W przypadku okresu ubezpieczenia krótszego od 1 roku – składkę oblicza się proporcjonalnie za zadeklarowany okres ubezpieczenia, z zachowaniem zasady, że miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny.


Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia


 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zarządcy nieruchomości.

 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się nie wcześniej niż od dnia następnego po przesłaniu wniosku do ubezpieczyciela za pośrednictwem Biura Brokersko-Ubezpieczeniowego „INBROKER”, 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26.

3. Jeżeli wniosek został sporządzony wadliwie, ubezpieczający obowiązany jest na wezwanie ubezpieczyciela odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy.

4. Ubezpieczający / ubezpieczony jest zobowiązany, przed zawarciem umowy, podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności wymienione w formularzu wniosku albo w innych pismach. Jeżeli zakład ubezpieczeń zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego/ubezpieczonego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa przez okres wskazany w polisie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu.

6. Umowę ubezpieczenia na sumy wyższe niż określona w §4 ust 1 zawiera się na podstawie indywidualnego wniosku skierowanego do ubezpieczyciela za pośrednictwem Biura Brokersko-Ubezpieczeniowego „INBROKER”, 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26.

7. Zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel potwierdza polisą ubezpieczeniową.


Obowiązki ubezpieczonego i postępowanie w razie szkody


1. W okresie ubezpieczenia ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na powstanie szkody.

2. Jeżeli ubezpieczony wykonał czynność zawodową (lub zaniechał wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę – ubezpieczony zobowiązany jest:

1) w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeśli szkoda powstała – starać się zapobiec jej zwiększaniu,

2) niezwłocznie od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, z której może wynikać odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, zawiadomić o tym ubezpieczyciela i stosować się do jego wskazówek.

3. Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokojenia lub uznania roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody zakładu ubezpieczyciela.

4. Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela.

5. Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać do zakładu ubezpieczeń orzeczenie sądu w sprawie cywilnej lub karnej związanej z wyrządzoną przez ubezpieczonego szkodą, z której wynika odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, w takim czasie, aby umożliwić ubezpieczycielowi zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

6. Ubezpieczony zobowiązany jest składać na piśmie za pokwitowaniem lub przesyłać listem poleconym zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia.

7. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić ubezpieczycielowi pomocy w dokonaniu czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania.

8. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić ubezpieczycielowi niezbędnych wyjaśnień i dowodów co do przyczyn powstania szkody, żądanych przez ubezpieczyciela.

9. Jeżeli ubezpieczający / ubezpieczony zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę i nie zawiadomił o tym ubezpieczyciela, skierowane do ostatnio znanego miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego / ubezpieczonego pismo ubezpieczyciela wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby ubezpieczający / ubezpieczony nie zmienił miejsca zamieszkania lub siedziby.

10. Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony umyślnie nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych §6, a niedopełnienie takie ma wpływ na rozmiar szkody, ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć.


Ustalenie i wypłata odszkodowania


 1. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Oddziału Tryg, w którym zawarł umowę ubezpieczenia lub do najbliższego Oddziału Tryg.

 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Tryg informuje o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania

 3. Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanemu lub ubezpieczonemu – jeśli za zgodą zakładu ubezpieczeń, wyrażoną na piśmie – na podstawie uznania ugody lub z mocy prawomocnego orzeczenia sądowego – zaspokojone zostały roszczenia poszkodowanego.

 4. Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie lub prawomocnego orzeczenia sądowego.

 5. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia, przy zachowaniu należytej staranności, tych okoliczności, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 6. Ubezpieczyciel jest zobowiązany powiadomić pisemnie poszkodowanego i ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania lub o odmowie jego wypłaty, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania, w terminie przewidzianym w ust. 4.

 7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, ubezpieczyciela informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 4, 5 albo 6, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie.

 8. Jeżeli ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia nie zgadza się z ustaleniami Tryg co do odmowy wypłaty odszkodowania albo co do jego wysokości, może w terminie 30 dni od daty zawiadomienia złożyć zażalenie do Biura Odszkodowań Centrali Tryg.

 9. Zażalenie składa się za pośrednictwem Oddziału, o którym mowa w ust. 1. Biuro Odszkodowań Centrali Tryg zawiadamia ubezpieczającego o zajętym stanowisku w ciągu 30 dni od daty otrzymania zażalenia.

 10. Postępowanie odwoławcze jest fakultatywne. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może, nie korzystając z trybu odwoławczego, dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. Jeżeli ubezpieczony bez zgody zakładu ubezpieczeń zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć.

12. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie zostało ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, ubezpieczyciel może żądać od ubezpieczonego zwrotu całości lub części odszkodowania.

13. Jeżeli ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami zakładu ubezpieczeń w sprawie wysokości przyznanego odszkodowania lub odmowy wypłaty, może dochodzić swych roszczeń przed sądami powszechnymi rzeczowo i miejscowo właściwymi dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczonego.

Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń


1. Roszczenie ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi na rzecz zakładu ubezpieczeń w takiej proporcji, w jakiej suma wypłaconego odszkodowania pozostaje do procentowego udziału w szkodzie zakładu ubezpieczeń i ubezpieczonego.

2. Ubezpieczony obowiązany jest na żądanie zakładu ubezpieczeń udzielić pomocy w dochodzeniu roszczenia regresowego od sprawcy szkody, dostarczyć informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia takich roszczeń.
Drukuj Do góry

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879